Hälsa | Träning | Sömn

Teknik runt om oss utvecklas ständigt, blir mer användbar, mer tillgänglig och kanske snudd på oumbärlig. Åtminstone för oss som inspireras av att följa förändringar och data om hälsa, sömn och träning. Vi vill se att ansträngningar ger resultat och vi vill helst få bekräftat att vi mår bra, men även upptäcka tidigt om något är på väg åt fel håll.

Enligt forskning ligger välfärd och livsstil bakom ökningen av många kroniska sjukdomar som diabetes, övervikt, cancer och demens. Många drabbas med stigande ålder av högt blodtryck, sömnapné och diabetes 2, sjukdomar som är väldigt vanliga men svåra att själv upptäcka.

Wearables kan fylla en viktig funktion för att upptäcka i tid. Genom att mäta hälsoparametrar automatiskt och kontinuerligt ökar möjligheterna.

| Om oss > |

Wearables

Weables används idag i stor utsträckning och av väldigt många människor. Utveckling av nya funktioner och användningsområden pågår hela tiden. Tekniken blir bättre och mer träffsäker i att mäta olika parametrar. 2014 fick stegräknare i form av aktivitetsarmband sitt stora genombrott. Idag ingår puls och sömnmätning som basfunktioner, tillsamman med många andra funktioner.

Blodtryck är en annan parameter som är mycket intressant att kunna mäta dygnet runt, eftersom trycket normalt varierar över tiden. Mätning med blodtrycksmätare ger en ögonblicksbild. Genom att följa tryckets variationer hela dygnet för man en mycket bättre bild.

Med covid-19 pandemin ökade intresset att även mäta blodets syremättnad och kroppstemperatur.

| Insikter > |

Sömnapné

Sömnapné innebär att man får upprepade, korta andningsuppehåll när man sover. Den vanligaste formen, obstruktiv sömnapé, orsakas av att andningsvägar blockeras, vanligtvis av att tungan faller bakåt i svalget. Ett vanligt samband med apné är snarkning. Smarta klockor med funktion att mäta blodets syremättnad kan upptäcka om halten sjunker under normalvärden och på så sätt ge en varning för tendens till apné och andningsupehåll.

 

| LÄS MER |

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern lider av högt blodtryck utan att veta om det. Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

 

| LÄS MER |

Blodsocker

Genom regelbunden mätning kan man hitta förhöjda blodsockernivåer och utveckling av typ-2 diabetes kan förhindras genom förändring av kost och motion.

 

| LÄS MER |